Endringar av tenester og tilbod i kyrkja


Alle gudstenester og trusopplæringstiltak i Den norske kyrkja  i Sogndal kommune avlyste inntil vidare, men det finst alternative tilbod. Dåp og  vigsel kan gjennomførast med nokre av dei næraste til stades. Gravferd har no ei avgrensing på maksimalt 25-40 personar til stades i kyrkja - etter storleiken på kyrkja.

 

Sjå oppdaterte råd og retningslinjer frå Bjørgvin bispedøme.

Gudstenester

Gudstenester og all organisert aktivitet i kyrkjene vart i første omgang avlyste i perioden 12.- 26. mars. Denne perioden ser ut til å bli forlenga gjennom påska. Det finst alternative tilbod  - på internett, radio og tv: Kyrkjelege tilbod på Internett

Konfirmasjonsgudstenestene våren 2020 er utsett til oktober, sjå eiga sak om dette.

Sokneprest i Stedje og Fjærland, Mikael Bruun, har skrive ein UTTALE i samband med denne spesielle situasjonen.

Dåp, vigsel og gravferd

Gravferd kan gjennomførast i kyrkjer og kapell med næraste pårørande til stades. Det skal vere 2 meter avstand mellom alle. Kommuneoverlegen har sett slike reglar for maksimalt tal frammøtte ved gravferd i dei ulike kyrkjene i Sogndal (talet inkluderer dei som gjer teneste i kyrkja):

Stedje kyrkje, inntil 40 personar
Leikanger kyrkje, inntil 30 personar
Kaupanger kyrkje, inntil 25 personar
Tjugum kyrkje, inntil 30 personar
Kvamsøy kyrkje, inntil 25 personar
Sæle kyrkje, inntil 25 personar
Ølmheim kyrkje, inntil 30 personar
Fjærland kyrkje, inntil 30 personar

Når det gjeld andre kyrkjelege handlingar som dåp og vigsel kan desse gjennomførast dersom det er særleg grunn til det, i samråd med kommunelegen. Heimedåp og kontorvigsel kan vere aktuelle alternativ.

Trusopplæring og diakoni

Alle samlingar med trusopplæring går også ut så lenge skular og barnehagar er stengde: Babysong, småtroll-trall, fire- og seksårssamlingar, tårnagentsamling, lys vaken, konfirmantsamlingar osb. På nettsidene våre under "Born og Unge" kan du finne tips og ressursar til heimeaktivitetar.

Den årlege fasteaksjonen til inntekt for Kirkens Nødhjelp vil verte ei digital innsamling der vi oppmodar alle om å støtte opp via Vipps til 2426, SMS "VANN" til 2426 eller via bank.Det er også oppretta lokale og nasjonale facebook-innsamlingar til fasteaksjonen. Dør-til-dør-aksjonen med bøsseinnsamling den 31. mars går ut.

Ynskjer du samtale eller kontakt med prest eller diakon, så sjå kontaktinfo på sida over tlisette

Saka var først publisert 12.03.2020, sist oppdatert 27.03.2020.

 

Tilbake