Velkomen attende til kyrkja


Vi er no godt i gang med gudstenester og andre kyrkjelege tenester i kyrkjene våre. Frå 15. juni har regjeringa opna for inntil 200 deltakarar, men i praksis er det diverre ikkje plass til så mange i kyrkjene våre når vi skal halde 1 meter avstand mellom enkeltpersonar/ husstandar.

Sist oppdatert: 22.06.2020

Når det no er opna opp att for meir aktivitet i kyrkja, så er må vi framleis ta omsyn til dei reglane og restriksjonane som gjeld, og smittepresset det eventuelt er i det einskilde sokn.

På nettsidene til KA (Kirkens Arbeidsgiver- og interesseorganisasjon) finn du oppdatert informasjon som gjeld kyrkjer: www.ka.no/nyheter/korona

Smittevernet ved verksemd i Den norske kyrkja byggjer på fem hovedprinsipp:

  • Sjuke personer skal ikkje delta på fysiske samlingar.
  • Gode rutinar for hygiene, handvask og reinhald.
  • Minst mogeleg felles bruk og berøring av inventar og utstyr.
  • God avstand mellom alle som deltek.
  • Tilstrekkeleg bemanning til stades.

Kyrkjene våre er av ulik storleik, og  når det no er opna for fleire deltakarar er det einmetersregelen i kombinasjon med storleiken på grupper frå same husstand som avgjer kor mange det er plass til. Det er difor ikkje sett noko fast tal per kyrkje. Les meir om dette i artikkelen "Tal frammøtte ved tenester i kyrkjene"

Under finn du meir informasjon som kan vere nyttig å setje seg inn i. Klikk deg inn på lenkjene i menyen under og i artikkellista nedst.

 

Leikanger kyrkje er låst

Av smittevernomsyn vert Leikanger kyrkje inntil vidare låst når det ikkje er arrangement i kyrkja.

Les meir

 

Tal frammøtte ved tenester i kyrkjene. Oppdatert 19. juni

Vi er no godt i gang med gudstenester og andre kyrkjelege tenester i kyrkjene våre. Frå 15. juni har regjeringa opna for inntil 200 deltaka...

Les meir